Zakład zwiększonego ryzyka

 

Zakład zwiększonego ryzyka

1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres zakładu.

Nazwa zakładu: SUN GARDEN POLSKA. Spółka z o.o. Spółka komandytowa

Adres: ul. Turecka 36, 62-709 Malanów

Zarząd: Ewald Kösters, Marianne Kösters, Sebastian Kösters, Witold Jarecki, Janusz Kolenda

Kontakt: tel. 63 289 89 00 , Fax 63 289 89 03, e-mail: info@sun-garden.pl

 

2. Oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tj. Dz. U. 2016r poz.602) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki: z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016r poz.138), zakład Sun Garden Polska Sp. z o.o. Sp. k. został zaliczony do zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W związku z powyższym zostały opracowane dokumenty i wykonane procedury wynikające z przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska i aktów wykonawczych do tej ustawy:

 Zgłoszenie Sun Garden Polska. Sp. z o.o. Sp. k. jako Zakładu Zwiększonego Ryzyka -styczeń 2012 r., ostatnia aktualizacja - sierpień 2021r.

 Opracowanie Programu Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym - styczeń 2012 r., ostatnia aktualizacja - sierpień 2021r.

 

3. Opis działalności zakładu.

Zakład zajmuje się produkcją galanterii ogrodowej, metalowych mebli ogrodowych. Produkowane są również meble tapicerowane. Na terenie firmy są wytwarzane półprodukty w postaci pianki poliuretanowej i poliestrowej.

 

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują;

 

TDI - dwuizocyjanian toluenu - sklasyfikowany jako niebezpieczny, działający toksycznie na drogi oddechowe, drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne.

 

Katalizatory aminowe i cynowe - Kosmos 54- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

 

Barwnik czarny  – środek barwiący, działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 

 

Barwnik niebieski- Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 

Silicon NIAX SILICONE L-594 – stabilizator piany- łatwo palna ciecz i pary

 

Denaturat- Wysoce łatwopalna ciecz i pary

 

5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

5a. Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

 

Polityka bezpieczeństwa ma zastosowanie w codziennej działalności firmy, w każdym z obszarów (nadzór, rozwój, magazynowanie, produkcja, wydanie towaru), która obowiązuje również pracowników zakładu. Zarządzanie bezpieczeństwem jest jednym z kluczowych elementów zarządzania zakładem. Kierownictwo firmy, zdając sobie sprawę z ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, dostrzega potrzebę zarządzania bezpieczeństwem procesowym w celu ograniczenia prawdopodobieństwa powstania poważnej awarii do akceptowalnego minimum, a w przypadku wystąpienia awarii zminimalizować jej skutki tak dalece, jak to tylko możliwe.

W zakładzie przywiązuje się dużą wagę do działań poświęconych osiągnięciu wysokich standardów bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, realizowanych procesów przemysłowych, a także ochrony środowiska naturalnego.

Celem nadrzędnym w działalności zakładu jest zapobieganie powstawaniu zdarzeń, które mogą prowadzić do wystąpienia niebezpiecznych sytuacji w trakcie pracy instalacji, a w konsekwencji do powstania poważnej awarii przemysłowej, takiej jak pożar czy wybuch.

W związku z powyższym, wystąpienie poważnej awarii potencjalnie istnieje, jednak jest ono

zminimalizowane poprzez działania organizacyjno – techniczne. Technologie produkcji są dobrze znane od wielu lat, załoga legitymuje się dużym doświadczeniem zawodowym. Produkcja na bieżąco jest monitorowana, zaburzenia procesów technologicznych są zawsze dokładnie analizowane. Ponadto produkcja na zakładzie oraz poprawność wywiązywania się z obowiązków prowadzącego Zakład Zwiększonego Ryzyka podlega stałemu nadzorowi, prowadzonym przez służby zewnętrzne tj. Państwową Straż Pożarną oraz Inspekcję Ochrony Środowiska.

 

5b.Procedury powiadamiania ludności i właściwych organów administracji o zagrożeniu awarią lub jej wystąpieniu.

W razie wystąpienia awarii lub zaistnienia realnej możliwości jej wystąpienia:

1) każdy, kto zauważy wystąpienie awarii, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę Państwowej Straży Pożarnej.

- informacje o zdarzeniach całodobowo przyjmuje Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Turku pod numerem 998 lub 112

2) podmiot, który otrzymał informację o awarii przemysłowej niezwłocznie przekazuje ją do

pozostałych podmiotów (właściwych organów administracji),

3) po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny operacyjny stanowiska kierowania PSP wszelkimi

dostępnymi środkami potwierdza rodzaj i skalę zdarzenia,

4) w przypadku realnej możliwości rozprzestrzenienia zagrożenia poza granice zakładu na obszary, w których mogą przebywać ludzie, kierujący działaniem ratowniczym podejmuje decyzję w sprawie ewakuacji ludności i przekazuje dyżurnemu operacyjnemu polecenie uruchomienia procedur alarmowania,

5) dyżurny operacyjny PSP przekazuje polecenie uruchomienia dla danego obszaru syren alarmowych,

6) w przypadku konieczności użycia większej ilości pojazdów, dyżurny operacyjny PSP dysponuje odpowiednie siły i środki z innych powiatów.

 

 

 

 
 
 
 
Webdesign & CMS by bekalabs Webmedien