Informacja o realizowanej strategii

 

Informacja o realizowanej strategii

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Sun Garden Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: Spółka) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: uCIT), w myśl którego wybrani podatnicy są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Jak wynika art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 uCIT podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatników dotyczy:

1.      podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;

2.      podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, poprzedzającym rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Z uwagi na spełnienie drugiego z warunków oraz obowiązku wynikającego z art. 27c ust 4 uCIT, z którego wynika, że podatnik zamieszcza informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, sporządzoną w języku polskim lub jej tłumaczenie na język polski, na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, Spółka niniejszym publikuje informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1.09.2021 do 31.08.2022 r.

Zakres informacji, jaki Spółka zobligowana jest podać do publicznej wiadomości, został uregulowany w art. 27c ust 2 uCIT i obejmuje z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

1.      informacje o stosowanych przez podatnika:

a)      procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,

b)      dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,

2.      informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,

3.      informacje o:

a)      transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,

b)      planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,

4.      informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

a)      ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

b)      interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

c)      wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

d)      wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488, 1967, 2180 i 2236),

5.      informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

1) Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Działania Spółki w zakresie strategii podatkowej cechują się ograniczonym apetytem na ryzyko podatkowe, w szczególności Spółka unika agresywnej strategii podatkowej i jej sztucznego kreowania, a wszelkie operacje i transakcje gospodarcze mają charakter rzeczywisty i nie są motywowane kreatywnym planowaniem zobowiązań podatkowych.

Spółka dąży do tego, aby systemy i kontrola, a także zadania i zasoby zarządzania podatkami zostały skonstruowane w taki sposób, aby umożliwiały przestrzeganie przepisów i regulacji podatkowych. Ryzyko podlega regularnej analizie i jest ograniczane przy użyciu odpowiednich środków, zakłada się jednak, że wystąpienie sporadycznych i nieprzewidywalnych błędów jest nieuniknione.

Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w zakresie podatków. Spółka uważa, że jej obowiązkiem jest płacenie podatków w wysokości zgodniej z obowiązującymi przepisami prawa. Spółka postrzega płacenia podatków, nie tylko jako obowiązek prawny, ale również jako podstawowy obowiązek społeczny i moralny podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Skutki podatkowe podejmowanych przez Spółkę decyzji nie mają dla Spółki kluczowego znaczenia. Spółka skupia się na realizacji celów ekonomicznych, wszystkie transakcje mają charakter biznesowy i nie są motywowane kreatywnym planowaniem strategii podatkowych.

Spółka dąży do tego, aby ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego były adekwatne do wielkości, struktury oraz działalności Spółki.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby organizacja i wewnętrzne zasady funkcjonowania działów finansowo-księgowych jak i innych komórek organizacyjnych zaangażowanych w funkcję podatkową, w pełni pozwalały na terminowe i prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych przez Spółkę.

Spółka posiada system aktów prawa wewnętrznego, który zawiera pisemne procedury mające bezpośredni oraz pośredni wpływ na prawidłowość wypełniania przez Spółkę obowiązków w zakresie prawa podatkowego oraz ogranicza ryzyka podatkowego w kluczowych aspektach prowadzonej przez Spółkę działalności, w tym regulaminy, procedury oraz instrukcje w zakresie:

1.      organizacji Spółki,

2.      raportowania schematów podatkowych (MDR),

3.      poboru podatku u źródła (WHT),

4.      podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),

5.      podatku od towarów i usług (VAT),

6.      grupowej polityki cen transferowych

7.      sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz raportowania TP,

8.      polityki kadrowej,

9.      prowadzenia ksiąg rachunkowych – polityka rachunkowości. 

Strategia podatkowa Spółki realizowana była również przy wykorzystaniu systemów informatycznych. Wdrażano i stosowano rozwiązania informatyczne zapewniające prawidłowe przygotowanie i wypełnienie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych i innej ustawowo wymaganej dokumentacji, wyliczenie podatku oraz zarządzanie płatnościami poszczególnych podatków.

Prawidłowe wypełnianie obowiązków nakładanych przepisami prawa podatkowego wymaga wykwalifikowanego personelu. Spółka realizując politykę zatrudnienia już na etapie rekrutacji jak również na etapie okresowych ocen pracowniczych, dba aby specjaliści zaangażowanie w sprawy podatkowe posiadali niezbędną wiedzę i doświadczenie. Dodatkowo z uwagi na fakt ciągłych zmian w przepisach podatkowych, licznych interpretacji oraz orzeczeń sądowych w zakresie podatków, Spółka korzysta z usług zewnętrznego doradztwa podatkowego.

2) Informacja o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W roku podatkowy trwającym od 1.09.2021 r. do 31.08.2022 r. Spółka nie stosowała dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej tj. w szczególności:

·         nie zawarła, ani nie wystąpiła z wnioskiem o zawarcie umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

·         nie zawarła, ani nie wystąpiła z wnioskiem o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego o którym mowa w art. 83 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

Niemniej jednak, Spółka ma na celu utrzymanie dobrych i długotrwałych relacji, opartych na zaufaniu i transparentności z organami Krajowej Informacji Skarbowej. Zaprezentowane podejście jest realizowane między innymi poprzez terminowe i staranne wypełnianie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kwoty zobowiązań podatkowych są kalkulowane w oparciu o właściwe przepisy i zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych oraz uiszczane w terminach wynikających z przepisów prawa. W przypadku wystąpień nieumyślnych opóźnień, Spółka nalicza i uiszcza odsetki od zaległości podatkowych.

Spółkę przed organami podatkowymi reprezentują członkowie zarządu komplementariusza Spółki lub inni ustanowieni pełnomocnicy.

3) Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

Ramy prawne działalności Spółki określają powszechnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawa, w przypadku pełnienia funkcji podatkowej obejmują one w szczególności:

·         ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

·         ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

·         ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

·         ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

·         ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

·         ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

·         ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Kluczowe obszary obciążeń podatkowych Spółki to CIT, PIT, VAT, ZUS.

Realizowane przez Spółkę obowiązki podatkowe w zakresie pełnienia roli podatnika i/lub płatnika dotyczą:

·         podatku od towarów i usług,

·         podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych,

W roku podatkowym trwający od 1.09.2021 do 31.08.2022 r. Spółka nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

4) Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka w roku podatkowym trwającym od 1.09.2021 do 31.08.2022 r. zawierała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla transakcji z podmiotami powiązanymi Spółka sporządzała wymaganą przepisami dokumentację cen transferowych i przedstawiała stosowne informacje o cenach transferowych i oświadczenia.

Spółka nie przedstawia szczegółów powyższych transakcji ze względu na elementy stanu faktycznego stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

5) Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4

Spółka w roku podatkowym trwającym od 1.09.2021 do 31.08.2022 r. nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć bezpośredni wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych.

6) Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488, 1967, 2180 i 2236)

Spółka w roku podatkowym trwającym od 1.09.2021 do 31.08.2022 r.:

·         nie złożyła wniosku o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, w rozumieniu art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej;

·         wnioskowała o wydanie interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wynagrodzenia oraz nabycie maszyn i urządzeń związane z realizacją projektu, które w przyszłości mogą być jej częściowo zrefundowane poprzez otrzymanie dofinansowania oraz obowiązku dokonania ich korekty w momencie otrzymania dofinansowani;

·         nie złożyła wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

·         nie złożyła wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

7) Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

Spółka na bieżąco monitoruje planowane transakcje w celu oceny, czy nie będą dokonywane na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Spółka nie zawiera transakcje z podmiotami z siedzibą w rajach podatkowy lub z podmiotami, które w jej ocenie mogą mieć związek z takimi podmiotami.

Podsumowanie

Opisane w niniejszej informacji, stosowane przez Spółkę zasady i wykonane w roku podatkowym działania, wpisują się i wspierają działalność gospodarczą Spółki. Zarówno osoby zarządzające, jak i pracownicy Spółki przykładają dużą uwagę do prawidłowej realizacji nałożonych prawem podatkowym obowiązków.

 
 
Webdesign & CMS by bekalabs Webmedien